• (040) 195 867
 • kokrica.ks@gmail.com

  Naloge krajevne skupnosti Kokrica


  Na 21. seji, dne 26. 10. 2016 je bil sprejet nov Statut Mestne občine Kranj. Naloge, organizacija in delovanje krajevnih skupnosti MOK so določeni s Statutom MOK.Skladno z 61. členom tega statuta krajevna skupnost opravlja naloge, ki sepretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:


  • Upravlja premoženje krajevne skupnosti ali premoženje, ki ji je podeljeno v upravljanje v skladu s predpisi;
  • Na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost;
  • Organizira kulturne, športne in druge prireditve;
  • Sodeluje pri skrbi za vzdrževanje in urejanje krajevnih cest in poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;
  • Izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;
  • Izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;
  • Predlaga letni plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov MOK mestne uprave;
  • Sodeluje v postopkih, ki vplivajo na prostor, na njegovo rabo in urejenost;
  • Opravlja druge naloge skladno s splošnimi akti MOK.